Акафист святой благоверной княгине преподобной Анне Кашинской

Конда́к 1.

Избра́нней и преди́вней уго́днице Христо́ве, ско́рой помо́щнице и моли́твеннице на́шей, похва́льная воспева́ем ти́, о на́с пред Христо́м Бо́гом предста́тельнице. Ты́ же, я́ко иму́щая ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, моли́ся, да изба́вит от бе́д и скорбе́й ны́, зову́щия:

Ра́дуйся, свята́я благове́рная княги́не, преподо́бная ма́ти А́нно.

И́кос 1.

А́нгелов Творе́ц честну́ю о́трасль благочести́ваго ко́рене благове́рных Росси́йских князе́й избра́ тя во о́браз все́м, сия́ющую ве́рою, любо́вию, чистото́ю, да вси́, зря́ще твое́ богоуго́дное житие́, со благогове́нием и ра́достию глаго́лем ти́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко от младе́нства благода́ти Бо́жия испо́лнилася еси́; ра́дуйся, я́ко в житии́ твое́м доброде́тельми мно́гими просвети́лася еси́.

Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и благоче́стия; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и смире́ния.

Ра́дуйся, свети́ло любве́ и воздержа́ния; ра́дуйся, даро́в Свята́го Ду́ха честно́е вмести́лище.

Ра́дуйся, ско́рбных утеше́ние; ра́дуйся, княги́нь и и́нокинь Росси́йских похвале́ние.

Ра́дуйся, живу́щих в ми́ре ти́хое приста́нище; ра́дуйся, благочести́вых роди́телей утеше́ние.

Ра́дуйся, градо́в Тве́ри и Ка́шина и всея́ земли́ на́шея украше́ние; ра́дуйся, ны́не с ли́ки а́нгельскими на небесе́х Влады́це все́х предстоя́щая.

Ра́дуйся, свята́я благове́рная княги́не, преподо́бная ма́ти А́нно.

Конда́к 2.

Прови́дев Госпо́дь ангелоподо́бное житие́ твое́, я́ко свято́е и́мя Его́ просла́виши и, я́коже запове́да святы́й апо́стол, бди́тельна, святоле́пна, целому́дрена, здра́ва ве́рою, любо́вию и терпе́нием пребу́деши, от ю́ности твоея́ призва́ тя́ пе́ти Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум небе́сный тебе́ дарова́ся, богоизбра́нная отрокови́це, непреста́нно помышля́ти о небе́сных в боголюби́вем кро́ве благове́рных роди́телей твои́х. Сего́ ра́ди приими́ от на́с похвалы́ сия́:

Ра́дуйся, роди́телей благочести́вых пло́д благослове́нный бы́вшая; ра́дуйся, доброде́тели и благоче́стие и́х унасле́довавшая.

Ра́дуйся, благоче́стию и моли́тве от ни́х науче́нная; ра́дуйся, чте́нию Боже́ственных Писа́ний навы́кшая.

Ра́дуйся, жития́ святы́х и поуче́ния и́х возлюби́вшая; ра́дуйся, от святи́телей росто́вских науче́ние прии́мшая.

Ра́дуйся, с роди́тели твои́ми благослове́нию и наставле́нию иере́ев Госпо́дних при́сно внима́вшая; ра́дуйся, а́ки кри́н благово́нный во Оте́честве твое́м процве́тшая.

Ра́дуйся, от млады́х ногте́й твои́х стра́х Бо́жий име́вшая; ра́дуйся, от ю́ности твоея́ го́рняя му́дрствовавшая.

Ра́дуйся, си́м пу́ть спасе́ния на́м показа́вшая; ра́дуйся, непоколеби́мое на Го́спода Иису́са упова́ние неизме́нно сохра́ньшая.

Ра́дуйся, свята́я благове́рная княги́не, преподо́бная ма́ти А́нно.

Конда́к 3.

Си́ла Вы́шняго от ю́ности Твоея́ вои́стину осеня́ше тя́, и храня́ше, и возбужда́ше на моли́твы, поще́ние и милосе́рдие, во е́же благочести́вым пре́дком твои́м подража́ти и Го́сподеви воспева́ти: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Иму́щи благочести́выя роди́тели, прилежа́ла еси́ богоуго́дному житию́, благода́тию Бо́жиею во вся́цем де́ле бла́зе всегда́ подкрепля́ема су́щи. Те́мже дивя́щеся таково́му от ю́ности твоея́ раче́нию, со умиле́нием зове́м ти́:

Ра́дуйся, я́ко Госпо́дь Бо́г благоизво́ли от ю́ности освяти́ти тя́; ра́дуйся, я́ко Бога́тый ми́лостию обогати́ тя́ благода́тию Свое́ю.

Ра́дуйся, я́ко Госпо́дь испо́лни тя́ стра́ха Бо́жия, прему́дрости и ра́зума; ра́дуйся, я́ко от младе́нчества Го́сподеви прилепи́лася еси́.

Ра́дуйся, я́ко со стра́хом Бо́жиим и усе́рдием хра́му Бо́жию и слу́жбам церко́вным при́сно прилежа́ла еси́; ра́дуйся, я́ко и в до́ме неусы́пно пра́вило моли́твенное исправля́ла еси́.

Ра́дуйся, я́ко вся́кое де́ло твое́ с моли́твою сопряга́шеся; ра́дуйся, я́ко тру́д тво́й благодаре́нием Бо́гу скончава́шеся.

Ра́дуйся, чистоты́ душе́вныя и теле́сныя храни́тельнице; ра́дуйся, неуста́нным благотворе́нием и ми́лостынями ве́рным ско́рая помо́щнице.

Ра́дуйся, де́вам чи́стым прему́драя устрои́тельнице; ра́дуйся, ча́дом на́шим до́брая учи́тельнице.

Ра́дуйся, свята́я благове́рная княги́не, преподо́бная ма́ти А́нно.

Конда́к 4.

Бу́ря бе́д и напа́стей утесня́ше тогда́ Оте́чество на́ше и ве́ру правосла́вную, и вси́ бе́дствоваху от наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни. Ты́ же, ю́нице, се́рдцем чи́стая, во уедине́нии су́щи, излива́ла еси́ в моли́тве пред Го́сподем ду́шу твою́, а́нгельскую пе́снь вопию́ще: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шавши боголюби́вая княги́ня Ксе́ния, ма́ти свята́го кня́зя Тверска́го Михаи́ла, о благоче́стии твое́м, княги́не А́нно, рече́ посло́м свои́м: слы́шах, я́ко е́сть у Росто́вскаго кня́зя дщи́ зело́ доброде́тельна, прему́дра же и прекра́сна; сию́ у́бо, Бо́жиим изволе́нием, ви́дети жела́ю в супру́жестве за сы́ном мои́м. И а́бие по благода́ти Бо́жией испо́лнися жела́ние се́рдца ея́, да тобо́ю Бо́г просла́вится и да вси́ воспева́ют тебе́:

Ра́дуйся, неве́сто, про́мыслом Бо́жиим предука́занная; ра́дуйся, голуби́це чи́стая и непоро́чная се́рдцем.

Ра́дуйся, му́драя ева́нгельская де́во, во све́те ве́ры и де́л благи́х ходи́вшая; ра́дуйся, я́ко невозвра́тным путе́м по за́поведем Влады́ки твоего́ ше́ствовала еси́.

Ра́дуйся, я́ко за пресла́вныя доброде́тели твоя́ вни́ти в черто́г Царя́ Небе́снаго сподо́билася еси́; ра́дуйся, все́м жена́м росси́йским похвало́ и утвержде́ние.

Ра́дуйся, чистото́ю твое́ю все́м родо́м тве́рдое науче́ние; ра́дуйся, я́ко согла́сие супру́гом, по моли́твам к тебе́, подава́ла еси́.

Ра́дуйся, неисповеди́мыми судьба́ми Бо́жиими от Него́ просла́вленная; ра́дуйся, но́вая чудеса́ и зна́мения мно́га чту́щим тя́ яви́вшая.

Ра́дуйся, я́ко царя́ боговенча́ннаго и о́трасли до́ма его́ на поклоне́ние моще́м твои́м подви́гла еси́; ра́дуйся, я́ко и сердца́ ве́рных к почита́нию и воспрославле́нию твоему́ привлекла́ еси́.

Ра́дуйся, свята́я благове́рная княги́не, преподо́бная ма́ти А́нно.

Конда́к 5.

Я́ко све́тлая звезда́, богому́драя неве́сто, при́сными твои́ми сопровожда́ема, с вели́кою сла́вою во гра́д Тве́рь во хра́м Спа́са на́шего, прибыла́ еси́, кня́зи же и наро́ди, велеле́пно срета́юще тя́, ра́довахуся о тебе́, вопию́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девше тя́ вельмо́жи, кли́рики и мирсти́и лю́дие богоспаса́емаго гра́да Тве́ри, на бра́к честны́й с возлю́бленным кня́зем и́х Михаи́лом прите́кшую, изыдо́ша в сре́тение твое́ и вопия́ху ти́, глаго́люще:

Ра́дуйся, от Лива́на неве́сто, во о́браз едине́ния Христа́ и Це́ркве, сочета́тися бра́ком со кня́зем на́шим гряду́щая; ра́дуйся, чи́стая голуби́це, прише́ствием твои́м ми́р с Бо́гом и в челове́цех благоволе́ние зна́менующая.

Ра́дуйся, от Бо́га кня́зю на́шему в де́лех управле́ния помо́щнице угото́ванная; ра́дуйся, за неви́нныя и лю́те стра́ждущия хода́таице, про́мыслом Бо́жиим предука́занная.

Ра́дуйся, о ну́ждах и потре́бах на́ших пещи́ся от Бо́га поста́вленная; ра́дуйся, сокро́вище ма́терняго попече́ния, от Го́спода на́м да́нное.

Ра́дуйся, свети́ло милосе́рдия, над гра́дом на́шим восходя́щее; ра́дуйся, звездо́ у́тренняя, при́сно ра́дость на́м возвеща́ющая.

Ра́дуйся, о́блаче всесве́тлый, до́ждь любве́ и по́мощи все́м досто́йным твоего́ заступле́ния иска́пати обеща́яй; ра́дуйся, во о́браз жена́м христиа́нским свы́ше пронарече́нная.

Ра́дуйся, вдови́цам и си́рым покро́ве, прови́дением по́сланный; ра́дуйся, ю́ным де́вам и жена́м прибе́жище и укрепле́ние.

Ра́дуйся, свята́я благове́рная княги́не, преподо́бная ма́ти А́нно.

Конда́к 6.

Пропове́дуют о богоуго́дном житии́ твое́м, блаже́нная ма́ти, в супру́жестве и княже́нии, доброде́тели твоя́: ве́лие благоче́стие, смиренному́дрие, милосе́рдие, и́стинная ма́терняя любы́ ко все́м, пою́щим о тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ богоуго́дное житие́ твое́, я́ко кра́сная заря́, призыва́ющая все́х на богоугожде́ние и на де́лание свое́ со усе́рдием, да вси́ после́дующе ти́ зову́т:

Ра́дуйся, со кня́зем, супру́гом твои́м, во вся́ком благоче́стии и чистоте́ пожи́вшая; ра́дуйся, и ча́да твоя́ во стра́се Бо́жии воспита́вшая.

Ра́дуйся, Це́ркви Бо́жией благоде́явшая и благоле́пие хра́мов Бо́жиих люби́вшая; ра́дуйся, и по кончи́не твое́й любо́вь мно́гу ко хра́мом Бо́жиим в душа́х гра́ждан боголюби́вых возжига́вшая.

Ра́дуйся, я́ко от вся́каго неду́га прибега́ющия с ве́рою к тебе́ исцеля́еши; ра́дуйся, я́ко от лю́таго наси́лия диа́вольскаго моля́щияся к тебе́ изыма́еши.

Ра́дуйся, при́сно вся́кое попече́ние о бла́зе владо́мых име́вшая; ра́дуйся, в ско́рбех и страда́ниих несча́стным, си́рым и бе́дным, помо́щнице те́плая.

Ра́дуйся, больны́х цели́тельнице ско́рая и чу́дная; ра́дуйся, и́щущим пути́ ко спасе́нию наста́внице благода́тная.

Ра́дуйся, я́ко по преставле́нии твое́м сподо́билася еси́ от Бо́га да́ра чудотворе́ний; ра́дуйся, полки́ иноплеме́нных моле́нием твои́м от гра́да Ка́шина отгна́вшая.

Ра́дуйся, свята́я благове́рная княги́не, преподо́бная ма́ти А́нно.

Конда́к 7.

Хотя́ Госпо́дь и́стинное благоче́стие твое́ яви́ти и в терпе́нии тя́ укрепи́ти, ско́рби мно́зи попусти́ на тя́, да просвети́шися, я́коже зла́то в горни́ле, и да пое́ши Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́ваго страстоте́рпца яви́ Госпо́дь, супру́га твоего́ благове́рнаго кня́зя Михаи́ла, ему́же сострада́ющи венце́м от Бо́га венча́лася еси́, благове́рная княги́не, да прославля́юще просла́вльшаго тя́ Го́спода, пое́м си́це:

Ра́дуйся, пра́ведная А́нно, нося́щая ду́х сокруше́н к Си́льному и Бо́гу ра́зумов; ра́дуйся, мно́гия ско́рби и беды́ претерпе́вшая.

Ра́дуйся, моли́твою вся́ побежда́вшая; ра́дуйся, терпе́нием и упова́нием супру́га твоего́ утеша́вшая.

Ра́дуйся, от еди́наго Го́спода по́мощи ожида́вшая; ра́дуйся, к Нему́ ми́лостивому с го́рькими слеза́ми припа́давшая.

Ра́дуйся, от Го́спода я́коже зла́то в горни́ле скорбе́й очище́нная; ра́дуйся, я́коже ка́мень драги́й чистото́ю сия́ющая.

Ра́дуйся, виногра́де, из точи́ла принося́й вино́ благово́нное; ра́дуйся, ма́нно, пита́ющая и услажда́ющая все́х тре́бующих.

Ра́дуйся, исто́чниче ра́зума, от Бо́га ра́зумов вся́ напая́яй; ра́дуйся, росо́, ороша́ющая и оживля́ющая страну́ твою́, от наше́ствия иноплеме́нных пострада́вшую.

Ра́дуйся, свята́я благове́рная княги́не, преподо́бная ма́ти А́нно.

Конда́к 8.

Стра́нник в неве́рней стране́ яви́ся, благове́рный супру́г тво́й, всеблаже́нная А́нно, егда́ за́вистию и клевето́ю сро́дник свои́х к безбо́жному царю́ орды́нскому приведе́н бы́сть. Ты́ же ско́рбь се́рдца твоего́ покрыва́ющи, и́злиха вопия́ла еси́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Ве́сь еси́ жела́ние мое́, ве́сь сла́дость Сладча́йший Иису́се! Си́це моля́щеся Михаи́л, кня́зь христолюби́вый, и та́ко глаго́лаше: а́ще Бо́г соизво́лит, хощу́ ити́ са́м во Орду́ ко беззако́нному царю́, хощу́ са́м да́ти отве́т и ду́шу мою́ положи́ти за о́вцы ста́да Христо́ва по сло́ву Его́. Ты́ же, супру́жнице кня́зя благочести́ваго, вдохновле́нная благода́тию свы́ше, рекла́ еси́ ему́: пои́стине блаже́н бу́деши во вся́ ро́ды. Сего́ ра́ди вси́ приглаша́ху ти́ си́це:

Ра́дуйся, блаже́нная ма́ти в же́нстем естестве́ му́жескую кре́пость име́вшая; ра́дуйся, долготерпели́вно упова́нием на Го́спода укрепля́вшаяся.

Ра́дуйся, глаго́лавшая кня́зю: Госпо́дь бу́дет тво́й помо́щник; ра́дуйся, ре́кшая ему́: за Го́спода пострада́в, пои́стине блаже́н бу́деши.

Ра́дуйся, я́ко и сама́ уготовля́лася еси́ пострада́ти за Спа́са Христа́; ра́дуйся, спострада́вшая супру́гу твоему́ в ско́рби мно́зе.

Ра́дуйся, а́ще и не пло́тию, оба́че се́рдцем за Христа́ страда́вшая; ра́дуйся, то́кмо посто́м, моли́твою и благода́тию Бо́жиею подкрепля́вшаяся.

Ра́дуйся, во́плем кре́пким ко Го́споду взыва́вшая; ра́дуйся, глаго́лавшая: изми́ на́с, Го́споди, от челове́к лука́вых и от муже́й непра́ведных, ополча́вших бра́ни, изба́ви на́с.

Ра́дуйся, супру́га твоего́ презре́ти сла́ву и всю́ сла́дость ми́ра сего́ тле́ннаго увещава́вшая; ра́дуйся, и на́м кре́пкое упова́ние подаю́щая.

Ра́дуйся, свята́я благове́рная княги́не, преподо́бная ма́ти А́нно.

Конда́к 9.

Все́ се́рдце Твое́ содрогну́ся, богому́драя, егда́ ве́стник печа́льную ве́сть принесе́, я́ко благове́рный супру́г тво́й Михаи́л во мно́зех страда́ниих сме́рть му́ченическую претерпе́, и а́бие в ско́рби ве́лией, прекло́ньши коле́на, ко Отцу́ Небе́сному, возстена́ла еси́: бу́ди во́ля Твоя́. А́нгели же, вознося́ще ду́шу блаже́ннаго на Не́бо, поя́ху: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́и многовеща́ннии не возмо́гут изрещи́ ско́рби твоя́ и кре́пость любве́ твоея́, егда́ со ча́ды твои́ми текла́ еси́ во сре́тение моще́й блаже́ннаго кня́зя, супру́га твоего́. Те́мже и мы́, ублажа́юще боле́зни се́рдца твоего́, глаго́лем си́це:

Ра́дуйся, о́гненное искуше́ние Го́спода ра́ди претерпе́вшая; ра́дуйся, приобщи́тися страсте́м Христо́вым удосто́ившаяся.

Ра́дуйся, с ве́рою и любо́вию поне́сшая кре́ст тво́й и Христу́ после́довавшая; ра́дуйся, пре́лести ми́ра сего́ спасе́ния ра́ди презре́вшая.

Ра́дуйся, я́ко и во явле́нии Сла́вы Его́ возра́дуешися и восторжеству́еши; ра́дуйся, в беда́х и ско́рбных обстоя́ниих помо́щнице на́м ско́рая.

Ра́дуйся, я́ко и сама́ в житии́ твое́м Христа́ ра́ди многоско́рбна была́ еси́; ра́дуйся, ду́ш смяте́нных умиротвори́тельнице ти́хая.

Ра́дуйся, уныва́ющим уте́шительнице ди́вная; ра́дуйся, недоумева́ющим сове́тнице му́драя.

Ра́дуйся, призыва́ющим тя́ моли́твеннице те́плая; ра́дуйся, с ве́рою и упова́нием умира́ющим пору́чнице кре́пкая.

Ра́дуйся, свята́я благове́рная княги́не, преподо́бная ма́ти А́нно.

Конда́к 10.

Спаси́тельнаго по́двига и́щущи, блаже́нная многоско́рбная княги́не А́нно, те́плыми моли́твами непреста́нно Бо́га моля́ще, да не лиши́т ю́ достоя́ния святы́х и насле́дия Небе́снаго Своего́ Ца́рствия, пою́щую Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ неруши́мая, приста́нище и предста́тельство к тебе́ прибега́ющих была́ еси́, блаже́нная, утеше́ние же и весе́лие. Сего́ ра́ди зове́м ти́:

Ра́дуйся, и во вдовстве́ бы́вшая прави́тельнице му́драя, О́льзе святе́й подо́бная и милосе́рдная; ра́дуйся, ча́да твоя́ во стра́се Бо́жием содержа́вшая.

Ра́дуйся, ходи́ти в за́поведех Госпо́дних и явля́ти ко все́м ми́лость поуча́вшая; ра́дуйся, блаже́нная, ни́щия пита́вшая и убо́гия призира́вшая.

Ра́дуйся, стра́нныя в до́м тво́й вводи́ти повелева́вшая, пи́щу и оде́жду и́м подава́вшая; ра́дуйся, си́рыя и вдови́цы заступа́вшая и все́м прося́щим по́мощи помога́вшая.

Ра́дуйся, мно́го душе́ю за ча́да твоя́ поболе́вшая; ра́дуйся, супру́жнице до́бляя.

Ра́дуйся, и́ноческое стро́гое житие́ во вдовстве́ проводи́вшая; ра́дуйся, печа́льми земны́ми угнете́нным ми́р ве́чный раскрыва́ющая.

Ра́дуйся, у Распя́таго на Кресте́ за ны́, гре́шныя, ми́ра и тишины́ непреста́нно проси́вшая; ра́дуйся, в ны́нешнем житии́ все́м помо́щнице те́плая.

Ра́дуйся, свята́я благове́рная княги́не, преподо́бная ма́ти А́нно.

Конда́к 11.

Пе́ние и моли́твы непреста́нныя возноси́ти Бо́гу хотя́щи, блаже́нная, пришла́ еси́ во оби́тель деви́чу и та́мо, с вели́ким смире́нием моля́щися, повеле́ла еси́ себе́ постри́щи во А́нгельский чи́н, и та́ко, по́мощию Всевы́шняго Бо́га, в ма́ле вре́мени превзошла́ еси́ доброде́тельми вся́ бы́вшая та́мо по́стницы, пою́щи Го́сподеви: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светопода́тельный свети́льник была́ еси́, богоблаже́нная: кня́зи бо, княги́ни, ча́да твоя́ и вся́ благоче́стно живу́щая во гра́дех Тве́ри и Ка́шине, оби́тель твою́ посеща́вшия, непреста́нно поуча́ла еси́ Бо́га боя́тися, Тому́ всегда́ уго́дная твори́ти и жи́ти в любви́ дру́г ко дру́гу. Сего́ ра́ди вси́ прославля́ху тя́ си́це:

Ра́дуйся, мирски́я суеты́ отреши́вшаяся; ра́дуйся, Небе́снаго Оте́чества возжела́вшая.

Ра́дуйся, Христа́ все́м се́рдцем возлюби́вшая; ра́дуйся, к подно́жию но́г Его́ при́сно припа́давшая.

Ра́дуйся, вели́ким а́нгельским о́бразом украси́вшаяся; ра́дуйся, на и́ноческия по́двиги и боре́ния устреми́вшаяся.

Ра́дуйся, и́ноческому послуша́нию всеце́ло преда́вшаяся; ра́дуйся, всю́ себе́ в же́ртву непоро́чную прине́сшая.

Ра́дуйся, у́м и се́рдце твое́ моли́тве посвяти́вшая; ра́дуйся, я́ко Христо́с по успе́нии твое́м в черто́г Сво́й тя́ всели́.

Ра́дуйся, я́ко и мо́щи твоя́ нетле́нны сохрани́, мно́гими чудесы́ и исцеле́ньми к тебе́ приходя́щих обогати́; ра́дуйся, наста́внице и́нокиням и собесе́днице А́нгелом.

Ра́дуйся, свята́я благове́рная княги́не, преподо́бная ма́ти А́нно.

Конда́к 12.

Благода́ть и ве́лие дерзнове́ние твое́ пред Бо́гом ве́дуще, тебе́, преподо́бная ма́ти, мо́лимся: моли́ся о на́с ко Го́споду, да изба́вит ны́ от все́х бе́д и напа́стей и сохрани́т и утверди́т ны́ во святе́й ве́ре, во вся́ком благоче́стии и чистоте́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м и пое́м благоде́ющему тобо́ю Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще твое́ прославле́ние, ублажа́ем тя́, преподо́бная, я́ко многомо́щную о на́с моли́твенницу пред Го́сподем, уте́шительницу и покрови́тельницу, и возглаша́ем ти́ си́це:

Ра́дуйся, по́двигом до́брым подвиза́вшаяся; ра́дуйся, тече́ние ско́рбное посто́м, бде́нием и моли́твою непреста́нно соверша́вшая.

Ра́дуйся, носи́вшая на земли́ вене́ц терно́вый; ра́дуйся, унасле́довавшая на Небеси́ вене́ц нетле́нный.

Ра́дуйся, супру́жнице страстоте́рпца Христо́ва; ра́дуйся, с ни́м спострада́вшая и венча́вшаяся.

Ра́дуйся, моли́твами твои́ми гра́д Ка́шин от смертоно́сныя я́звы изба́вившая; ра́дуйся, я́ко ве́ру к тебе́ несумне́нную и наде́жду изве́стную в лю́бящих тя́ возгре́ла еси́.

Ра́дуйся, от Го́спода все́х благи́х на́м пода́тельнице; ра́дуйся, во все́х ско́рбех и обстоя́ниих уте́шительнице.

Ра́дуйся, от вра́г ви́димых и неви́димых защи́тнице; ра́дуйся, о на́с пред Го́сподем в де́нь пра́веднаго воздая́ния предста́тельнице.

Ра́дуйся, свята́я благове́рная княги́не, преподо́бная ма́ти А́нно.

Конда́к 13.

О преподо́бная и преблаже́нная ма́ти А́нно! Моли́ся при́сно Христу́ Бо́гу на́шему дарова́ти лю́дем правосла́вным на враги́ побе́ды и одоле́ние, и ми́ру умире́ние, и все́й Росси́йстей земли́ вели́кое утвержде́ние, на́м же грехо́в оставле́ние и жития́ исправле́ние, да та́ко Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы бу́дем, в ра́дости пою́ще со А́нгелы Бо́гу: Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1-й и конда́к 1-й.

И́кос 1.

А́нгелов Творе́ц честну́ю о́трасль благочести́ваго ко́рене благове́рных Росси́йских князе́й избра́ тя во о́браз все́м, сия́ющую ве́рою, любо́вию, чистото́ю, да вси́, зря́ще твое́ богоуго́дное житие́, со благогове́нием и ра́достию глаго́лем ти́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко от младе́нства благода́ти Бо́жия испо́лнилася еси́; ра́дуйся, я́ко в житии́ твое́м доброде́тельми мно́гими просвети́лася еси́.

Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и благоче́стия; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и смире́ния.

Ра́дуйся, свети́ло любве́ и воздержа́ния; ра́дуйся, даро́в Свята́го Ду́ха честно́е вмести́лище.

Ра́дуйся, ско́рбных утеше́ние; ра́дуйся, княги́нь и и́нокинь Росси́йских похвале́ние.

Ра́дуйся, живу́щих в ми́ре ти́хое приста́нище; ра́дуйся, благочести́вых роди́телей утеше́ние.

Ра́дуйся, градо́в Тве́ри и Ка́шина и всея́ земли́ на́шея украше́ние; ра́дуйся, ны́не с ли́ки а́нгельскими на небесе́х Влады́це все́х предстоя́щая.

Ра́дуйся, свята́я благове́рная княги́не, преподо́бная ма́ти А́нно.

Конда́к 1.

Избра́нней и преди́вней уго́днице Христо́ве, ско́рой помо́щнице и моли́твеннице на́шей, похва́льная воспева́ем ти́, о на́с пред Христо́м Бо́гом предста́тельнице. Ты́ же, я́ко иму́щая ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, моли́ся, да изба́вит от бе́д и скорбе́й ны́, зову́щия:

Ра́дуйся, свята́я благове́рная княги́не, преподо́бная ма́ти А́нно.

Моли́тва.

О преподо́бная и преблаже́нная ма́ти А́нно! Смире́нно припа́дающе к честны́м моще́м твои́м, мо́лимся со слеза́ми приле́жно: не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й на́с всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. О преблаже́нная вели́кая княги́не А́нно! Не забу́ди присеща́ти ча́д твои́х, а́ще бо те́лом и преста́вилася еси́ от на́с, но и по сме́рти жива́ пребыва́еши и не отступа́й от на́с ду́хом, сохраня́ющи на́с от стре́л вра́жиих, вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских. Моли́твеннице на́ша усе́рдная! Не преста́й моля́щися за ны́ ко Христу́, Бо́гу на́шему, а́ще бо моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима вы́ну ви́дима е́сть, но свята́я душа́ твоя́, со А́нгельскими во́инствы у Престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. К тебе́ у́бо припа́даем, тебе́ мо́лимся, тебе́ ми́ли ся́ де́ем: моли́ся, преблаже́нная А́нно, Всеми́лостивому Бо́гу на́шему о спасе́нии ду́ш на́ших, испроси́ на́м вре́мя на покая́ние и невозбра́нно прейти́ от земли́ на Не́бо, мыта́рств го́рьких и ве́чныя му́ки изба́витися и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми преподо́бными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же сла́ва, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Оцените статью
Скрепы - справочник по православию
Добавить комментарии